نمای تجارت

trading

79.34% درآمد بیت کوین
در حال بارگزاری.
254.89 $ درآمد لایت کوین
در حال بارگزاری.
 نمودار درآمد بیت کوین    نرخ قیمت دش

فعالیت های اخیر

شماره شناسه معامله ساعت ترید وضعیت آخرین ترید
معامله شماره 126515 17.24AM تکمیل شده 0.00113 بیت کوین
معامله شماره 123675 18.14AM در انتظار 3.90244 لایت کوین
معامله شماره 126515 20.25AM در انتظار 0.00121 لایت کوین
معامله شماره 159034 21.24AM لغو شده 0.01231 بیت کوین
معامله شماره 136563 21.50AM تکمیل شده 0.6673 دش
معامله شماره 177384 21.59PM تکمیل شده 0.97231 بیت کوین
معامله شماره 173434 22.11PM لغو شده 9.2323 لایت کوین
معامله شماره 1788348 22.34PM در انتظار 1.3433 دش
معامله شماره 189915 22.54PM تکمیل شده 12.343 لایت کوین
معامله شماره 179993 23.05PM تکمیل شده 0.23234 لایت کوین
معامله شماره 184563 23.15PM لغو شده 1.4231 بیت کوین
معامله شماره 186564 23.50PM در انتظار 2.3430 دش

انتقال سکه

حداقل مقدار "0.001 بیت کوین"
icon

معاملات اخیر

1.23 لایت کوین
OxsD1W3d..

0.03 بیت کوین
W3dFeGD1..

Groups

موارد دلخواه

مخاطبین بیشتر