عرضه اولیه سکه

501,903,4

تعداد کل کاربران ثبت شده

126,034

کاربران تأیید نشده

903,743,783 $

فروش کل

آمار فروش

مرحله پیشرفت

زمان مرحله بعدی

افزایش 65%

مراحل تکمیل شده

79% تکمیل شده

عرضه اولیه سکه


27,000,000
کل تأمین
پیش فروش توکن 17-03-20181,000,000
0.7 $
نوبت 1 30-03-20181,000,000
0.9 $
نوبت 2 04-04-20181,000,000
0.95 $
نوبت 3 09-04-20181,000,000
1.05 $
نوبت 4 14-04-20181,000,000
1.10 $
نوبت 5 19-04-20181,000,000
1.20 $

تریدر های برتر

حسین محمدی2,892,638
760.565 $
محسن اکبری1,984,342
623.583 $
روزیتا صالحی1,745,070
500.739 $
مهدی محسنی1,200,000
360.739 $
حسین محمدی1,000,000
245.739 $

سفارشات اخیر کاربر

شماره شناسه معامله ساعت ترید وضعیت
معامله شماره 126515 17.24AM تکمیل شده
معامله شماره 123675 18.14AM در انتظار
معامله شماره 126515 20.25AM در انتظار
معامله شماره 159034 21.24AM لغو شده
معامله شماره 136563 21.50AM تکمیل شده
معامله شماره 177384 21.59PM تکمیل شده
معامله شماره 173434 22.11PM لغو شده
معامله شماره 1788348 22.34PM در انتظار

آمار کاربران جدید ثبت شده

بازدید کنندگان واقعی

هفته گذشته 62٪ افزایش داشته

ثبت نام ها

7 روز گذشته با 57 درصد افزایش

فروش مستقیم

ماه گذشته افزایش 22 درصدی

Groups

موارد دلخواه

مخاطبین بیشتر